Załącznik
do uchwały
Rady Pedagogicznej
z dnia 9 lutego 2017r.

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r., poz. 624
  ze zmianami z dnia 31 stycznia 2002 r., z dnia 11 stycznia 2005 r. i z dnia 9 lutego 2007 r.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami z 27 sierpnia 2009 r., 6 października 2010
  i 22 lipca 2011 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami z 6 października 2010 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami z dnia 31 marca 2009 r., 20 sierpnia 2010 r. i 25 kwietnia2013 r.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r.).
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
  (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 224 ze zmianami z 16 lipca 2009 r. i 24 sierpnia 2010 r. Dz. U. 156. poz. 1047). 
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U.Nr 100, poz. 908).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516).

 

§1.Nazwa szkoły.. 

§2. Cele i zadania szkoły.. 

§3. Organy szkoły.. 

§4. Organizacja gimnazjum... 

§5. Nauczyciele i pracownicy szkoły.. 

§6. Uczniowie szkoły.. 

§6a. Wewnątrzszkolne Ocenianie. 

§7. Postanowienia końcowe. 

 

 §1.Nazwa szkoły

 

 1. Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, które przyjmuje nazwę: Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, zwane dalej szkołą lub gimnazjum, jest szkołą publiczną.
 2. Gimnazjum mieści się w Siedlcach przy ulicy Sekulskiej10.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Siedlce.
 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje z upoważnienia Kuratora Oświaty
  w Warszawie Dyrektor Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
  w Warszawie.
 5. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 6. Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach funkcjonuje w formie jednostki budżetowej o której mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 

§2. Cele i zadania szkoły

 

 1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
  Powyższe działania dotyczą:
  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2.  organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4.  współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5.  zarządzania szkołą.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

1.1cele kształcące szkoły: kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu procesu kształcenia stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
1.2 dba o zachowanie właściwej proporcji pomiędzy przekazywaniem informacji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem,
1.3 dba o podmiotowe traktowanie ucznia i uwzględnia jego potrzeby rozwojowe,
1.4 integruje różne dziedziny wiedzy, szczególnie w początkowych okresach nauczania,
1.5 dostosowuje realizowane w szkole programy do potrzeb i możliwości konkretnych uczniów oraz do warunków, w jakich odbywa się nauka,
1.6 realizuje indywidualne programy nauczania,
1.7 zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
1.8 zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe  uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 811).

 1. 1 Cele wychowawcze szkoły:
 2. 2 troszczy się o rozwój intelektualny uczniów,
 3. 3 umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów,
 4. 4 umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 5. 5 umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 6. 6 uświadamia uczniom przydatność wiedzy i umiejętności,
 7. 7 troszczy się o rozwój fizyczny uczniów,
 8. 8 kształtuje dojrzałość życiową, społeczną i przygotowuje uczniów do udziału w kulturze,
 9. 9 szczegółowe cele wychowawcze szkoły i sposoby ich osiągania zawiera program wychowawczy i profilaktyki szkoły.
 10. 1 Zadania szkoły:
 11. 2 sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości,
 12. 3 organizuje oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom (wychowankom) niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły publicznej poprzez dostosowanie treści, metod, organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych uczniów, 
 13. 4 troszczy się o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 14. 5 udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 15. 6 organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
 16. 7 sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 17. 8 sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
 18. 9 sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, dysfunkcjami  narządów : ruchu, słuchu i wzroku,
 19. 10 sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna,
 20. 11 Zadania opiekuńcze szkoły wykonywane są na następujących zasadach:

3.11.1 za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

3.11.2 bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów,

3.11.3 nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, w szatni przed salą gimnastyczną, na stołówce, na tarasie (w okresie wiosenno-letnim – kiedy taras jest otwierany),

3.11.4 dyżur rozpoczyna się równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy równo z dzwonkiem kończącym przerwę, dyżur przed zajęciami dydaktycznymi zaczyna się 10 minut przed pierwszą lekcją,

3.11.5 pracownicy obsługi i nauczyciele dyżurujący kontrolują pobyt innych osób (nie będących pracownikami lub uczniami szkoły) i postępują zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych,

3.11.6 za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,

3.11.7 za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni odpowiada nauczyciel dyżurujący w szatni,

3.11.8 za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają: kierownik  wycieczki i opiekunowie grupy:

 • na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej udającej się poza teren szkoły lecz w obrębie Siedlec, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów klasy ogólnej i 1 opiekun na 10 uczniów w klasach integracyjnych,
 • na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów klasy ogólnej i 1 opiekun na 10 uczniów w klasach integracyjnych,
 • na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, kierownik wycieczki posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych  jest obowiązkowe,
 • wycieczki trwające więcej niż jeden dzień konieczne jest zapewnienie opiekuna nocnego do sprawowania opieki w godzinach nocnych.
 1. 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. 2 Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Ocenianie Wewnątrzszkolne.
 3. 3Dla uczniów klas III gimnazjum przeprowadzany jest zewnętrzny egzamin gimnazjalny w terminie wyznaczonym przez CKE.
 4. 4 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w oparciu o zapisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 357)
 5. 1 W gimnazjum funkcjonują oddziały integracyjne.
 6. 2 Doboru uczniów dokonuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, która działa wg ustalonego regulaminu.
 7. 3 Oddziały integracyjne funkcjonują w oparciu o Szkolny Program Kształcenia Integracyjnego.
 8. 1 Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 9. 1 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.
 10. 2 Zajęcia dodatkowe są organizowane w formie: kół zainteresowań, przedmiotowych, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęć sportowo- rekreacyjnych.
 11. 3 Organizację i plany tych zajęć w danym roku szkolnym, zatwierdza Rada Pedagogiczna a praca jest dokumentowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 
 12. 1 Szkoła udziela pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w następujących formach: pomoc psychologiczna, zapomogi, stypendia.
 13. 1 By zapewnić skuteczną specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, gimnazjum współpracuje z:
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • poradnią zdrowia psychicznego 
  • poradnią profilaktyki uzależnień "Powrót z U",
  • sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, 
  • policją.

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole regulują odpowiednie przepisy(Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010). Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kierujemy uczniów (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów) z trudnościami w nauce bądź problemami emocjonalnymi celem zdiagnozowania i udzielenia wsparcia.

 1. 2 Rodzic dostarcza do sekretariatu szkoły:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Orzeczenie o potrzebie indywidualne nauczania,
  • Opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
 2. 3 Dostarczenie wymienionych dokumentów jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez rodzica wniosku o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 3. 4 Zespół, na pisemny wniosek nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, stwierdza, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek zawiera dane ucznia, datę, uzasadnienie objęcia ucznia pomocą, podpis nauczyciela wnioskującego.

 

 1. 1 Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. 2 W gimnazjum funkcjonują następujące formy współpracy: spotkania grupowe rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, z dyrektorem szkoły, z pedagogami, spotkania indywidualne, warsztaty dla rodziców przeprowadzane przez wychowawców klas, pedagogów, udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
 3. 3Formy współpracy rodziców i nauczycieli uwzględniają prawo rodziców do:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
  • znajomości praw i obowiązków ucznia,
  • znajomości systemu nagradzania i udzielania kar,
  • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielom, pedagogom, dyrekcji szkoły opinii na temat pracy szkoły,
  • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
    
 1. 1 Szkoła pomaga uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 2. 12 W gimnazjum istnieją następujące formy takiej pomocy:
  • wizyty uczniów klas trzecich w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach "dni otwartych",
  • wizyty przedstawicieli tych szkół w gimnazjum celem zapoznania uczniów z ich ofertą edukacyjną,
  • zapoznawanie uczniów z kryteriami przyjęcia do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych,
  • rozmowy indywidualne nauczycieli i pedagogów szkolnych,
  • pomoc w internetowej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
  • warsztaty predyspozycji zawodowych.
    
 3. 1 Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o którym mowa w §2 p.2.9. uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 4. 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy.

 

§3. Organy szkoły

 

 1.  Organami gimnazjum są:
  1. 1 Dyrektor Gimnazjum
  2. 2 Rada Pedagogiczna
  3. 3 Samorząd Uczniowski
  4. 4 Rada Rodziców
  5. 5 Rada Szkoły, jeśli została utworzona
    
 1. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
  1. 1 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. 2 sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  3. 3 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. 4 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa,
  5. 5 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną o ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  6. 6 dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  7. 7 przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
  8. 8 powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
  9. 9 kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
  10. 10 przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
  11. 11 rozstrzyga sprawy sporne między organami,
  12. 12 dba o powierzone mienie,
  13. 13 dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  14. 14 podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
  15. 15 dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  16. 16 dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

 1. 17 dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły,
 2. 18 dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organy: prowadzący i nadzorujący gimnazjum. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie  organu sprawującego nadzór jest ostateczne,
 3. 19 dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły,
 4. 20 prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. 21 może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe (pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum),
 6. 22 tworzy zespołynauczycielskieds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych  zwane dalej zespołami, powołuje ich przewodniczącego i koordynatora,
 7. 23 ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców:
  1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
  2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
 8. 24 podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 9. 25 ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów .
 10. 26 wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami  i materiałami;
 11. 27 organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
 12. 28 odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.


2a. Wicedyrektor gimnazjum:

 1. współpracuje z dyrektorem gimnazjum w zakresie organizacji badania jakości pracy szkoły,
 2. monitoruje i dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły  i Programu Profilaktyki,
 3. monitoruje pracę zespołów problemowych i przedmiotowych. Dokonuje pomiaru wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
 4. obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem hospitacji,
 5. współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie przygotowania organizacyjnego gimnazjum w danym roku szkolnym,
 6. kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentację opiekunów kół zainteresowań,
 7. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,
 8. wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.
   

2.b. Kierownik gospodarczy:

 1. kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych,
 2. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 1. 1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.2.a. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkołypo zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieliszkoły;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41ust.1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji).

3.2.b.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 •  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 •  projekt planu finansowego szkoły;
 •  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 •  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia,
  dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 • Do podjęcia uchwał niezbędne jest quorum w ilości 2/3 członków Rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów. Uchwały Rady powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenia dla ich ważności (quorum, wyniki głosowania) odnotowane
  w protokole Rady.
 • Rada Pedagogiczna działa zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

 1. 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów Gimnazjum.
 2. 2 Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego określa Ustawa oraz przepisy wykonawcze MEN.
 3. 3 Samorząd Uczniowski posiada własny regulamin pracy.

 

 1. 1 W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi organ doradczy i opiniujący
 2. 2 O powołaniu Rady Rodziców decydują rodzice na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 3. 3 Członków Rady Rodziców wybierają spośród siebie sami rodzice w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 4. 4 Rada Rodziców działa zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, w którym uwzględniono m.in.: sposób wyboru przewodniczącego, jego uprawnienia, sposób wyboru komisji rewizyjnej, sposób gromadzenia funduszy, gospodarowania nimi i inne.
 5. 5 Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  2. Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  3. Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  6. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji(z wyjątkiem partii i organizacji politycznych)
    a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  7. opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
  8. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty);
 6.  6 Nauczyciel, który jest jednocześnie rodzicem, występuje w pierwszej kolejności jako członek Rady Pedagogicznej. Jego udział w głosowaniach określa Regulamin Rady Rodziców.
   
 7. 1 Rada Szkoły może być powoływana jako społeczny organ gimnazjum. W Publicznym Gimnazjum nr 3 Rada Szkoły nie została powołana.
 8. 2 Jeśli Rada Szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
 9. 3 Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi.
  1. 3.1 Każdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
  2. 3. 2 Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
  3. 3. 3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
  4. 3. 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzania i przekazania każdemu organowi szkoły „sieci kompetencyjnej organów kierujących szkołą” opracowanej na podstawie przepisów prawa i niniejszego statutu.
  5. 3. 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły.
  6. 3. 6. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do komisji, dyrektor szkoły, jako organ jednoosobowy wyznacza swego przedstawiciela. Komisja jest powoływana na trzy lata szkolne. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną. Komisja statutowa wydaje swe rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykła większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Jej rozstrzygnięcia są ostateczne. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję. Rozstrzygnięcia komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

 

§4. Organizacja gimnazjum

 

 1. 1 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
   
 2. 1 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu przedmiotów danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego.
 3. 2 Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania. 
 4. 3 Minimalna liczba uczniów w nowotworzonych oddziałach klas pierwszych określona jest przez organ prowadzący szkołę. Ze względu na warunki lokalowe, środowiskowe i prowadzenie oddziałów integracyjnych liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 28.
 5. 4 W oddziałach integracyjnych liczbę uczniów ustala się od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów (wychowanków) niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę, że:
  • wśród pięciu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego co najwyżej dwóch może mieć niepełnosprawności sprzężone
  • oraz wskazane jest aby w klasie integracyjnej uczył się co najwyżej jeden uczeń z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.
 6. 5 Liczba uczniów (wychowanków) w klasie integracyjnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą kuratora może być mniejsza od ustalonej w §4.p.2.4.
 7. 1 Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej rozumiane jako wszechstronne przygotowanie niepełnosprawnego dziecka do późniejszego pełnienia ról społecznych.
 8. 2 Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne organizowane są zajęcia wychowawcze.
 9. 3 Młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie.
 10. 4 Szkoła dąży do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk ucznia.
   
 11. 1Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 12. 2 Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 13. 3 Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 14. 4 W każdym roku szkolnym w przypadku zajęć wymagających warunków nauki i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokości środków posiadanych przez szkołę, można dokonać podziału oddziałów na grupy. W związku z tym, w gimnazjum istnieje podział na grupy na następujących przedmiotach: języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne.
 15. 5 W przypadku określonym w ust. 4.4. stosuje się zasady wynikające z przepisów w sprawach ramowych planów nauczania, przy czym w klasach integracyjnych liczba uczniów w grupie nie może być mniejsza niż 5 osób.
   
 16. 1 Szkoła może organizować podczas wycieczek i wyjazdów wybrane zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe. Ich liczba jest zależna od posiadanych przez szkołę środków finansowych. Mogą być one organizowane w grupach oddziałowych lub międzyklasowych.
 17. 2 Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z §4.p.4.2. i p.4.3.
 18. 3 Liczba uczestników zajęć nie może być niższa niż 15.
 19. 4 Podczas wycieczek na terenie Siedlec opiekę nad klasą sprawuje jeden nauczyciel, zaś w klasach integracyjnych w zależności od potrzeb, ale nie mniej niż dwóch. 
 20. 5 Podczas wycieczek jednodniowych poza miasto i podczas przejazdów środkami komunikacji miejskiej na każdą grupę 15 uczniów przypada 1 nauczyciel. W klasie integracyjnej opiekę nad uczniami organizuje się jak w punkcie 5.2.
 21. 6 Podczas wycieczek kilkudniowych organizatorzy zapewniają opiekę nad uczniami przydzielając jednego opiekuna na 10 uczniów, a podczas wycieczek specjalistycznych (np. góry) na 8 uczniów.
  W godzinach nocnych organizator wycieczki zapewnia opiekuna nocnego.
   
 22. 1 W gimnazjum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, mogą być tworzone oddziały klas dwujęzycznych, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w klasach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
   
 23. 1 Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie szkoła może kierować do innych placówek, które posiadają oddziały przysposabiające do pracy.
 24. 2 Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), uwzględniając opinię lekarską
  oraz opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
   
 25. 1 Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 26. 2 Po stwierdzeniu niespełnienia obowiązku szkolnego dyrektor kieruje do jego rodziców/ opiekunów upomnienie , w którym wzywa do posłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie, informuje, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 
 27. 3 W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej dyrektor powiadamia kuratora oświaty oraz kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
  do organu prowadzącego dołączając tytuł wykonawczy sporządzony zgodnie z przepisami art.27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia upomnienia. 
   
 28. 1Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje świetlicę.
 29. 2 Świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w następujących formach:
  • pomoc uczniom w uzupełnianiu braków w nauce,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
 30. 3 Zasady pracy świetlicy szkolnej:
  1.  Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum Nr3 z Oddziałami Integracyjnym w Siedlcach,
  2. Do zadań świetlicy szkolnej należą:
   • tworzenie warunków do nauki i wypoczynku,
   • organizowanie pomocy w nauce,
   • kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia,
   • tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze,
   • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
   • rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.
  3. Celem działalności świetlicy jest:
   • zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej,
   • zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych,
   • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
   • prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej,
   • upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków,
   • współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.
  4. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonych godzin pracy w świetlicy.
  5. Wychowawca świetlicy pełni dyżur opiekuńczo-wychowawczy podczas przerw obiadowych.
  6. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:
   • wypełniać polecenia nauczyciela,
   • dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
   • przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
   • stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
   • szanować prawa indywidualne innych osób,
   • nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom,
   • dbać o czystość i estetyczny wygląd sali,
   • szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.
  7. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
   • samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów
    i nauczycieli,
   • wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,
   • zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.
  8. Po każdych zajęciach uczniów obowiązuje pozostawienie po sobie ładu i porządku.
  9. Świetlica szkolna działa w godzinach ustalonych w harmonogramie pracy świetlicy zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
  10. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzi nauczyciel zatrudniony w świetlicy.
  11. Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla oddziałów  klasowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
  12. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów w grupie określa „Plan pracy świetlicy szkolnej”, z uwzględnieniem:
   • zadań świetlicy szkolnej,
   • form i środków realizacji,
   • terminu realizacji zadań,
   • osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania,
   • sposobów ewaluacji,
   • kalendarz uroczystości organizowanych przez świetlicę szkolną,
  13. Plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczym szkoły.
  14. Nauczyciel świetlicy szkolnej składa sprawozdanie z działalności świetlicy  na zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły, podsumowujących poszczególne okres  każdego roku szkolnego.
  15. Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej sporządza nauczyciel świetlicy, zatwierdza dyrektor szkoły.
  16. Działalność świetlicy szkolnej może być wspomagana finansowo przez rodziców 
   lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  17. Forma pomocy musi być ustalona na zebraniu ogólnym z rodzicami lub opiekunami  prawnymi tych dzieci, na początku każdego roku szkolnego i zawarta w protokole zebrania.
  18. W ramach świetlicy szkolnej działa stołówka szkolna, w której organizuje się, w miarę  możliwości, dożywianie dla wszystkich chętnych uczniów szkoły.
  19. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego posiłku
   w postaci obiadu. Obiad dla ucznia wydawany jest za odpłatnością, której zasady  określone są w rozporządzeniu MEN.
  20. Ze stołówki szkolnej, w miarę możliwości organizacyjnych, za odpłatnością, mogą   korzystać uczniowie nie będący uczniami szkoły.
  21. Ze stołówki szkolnej, za pełną odpłatnością, mogą korzystać pracownicy szkoły.
  22. Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi  intendent w terminach przez siebie ustalonych i podanych do ogólnej  wiadomości.
  23. Odpłatność za każdy niewykorzystany dzień jest zwracana pod warunkiem, że zgłoszenie o nie korzystaniu z posiłku w tym dniu zostanie dokonane przynajmniej z jednodniowym  wyprzedzeniem
  24. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są ustalane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży wspólnie przez kierownika świetlicy, intendenta i starszego kucharza i podawane do wiadomości korzystających.
  25. Normy zatrudniania pracowników w stołówce szkolnej określają obowiązujące w tym zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę.

 

 1. 1W szkole działa biblioteka szkolna. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie.Stanowi bazę wspomagającą edukację kulturową, społeczną[1] i informacyjna uczniów. Jest pracownią interdyscyplinarną oraz dydaktycznym ośrodkiem informacji multimedialnej i internetowej.
 2. 2 Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
 3. 3 Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 
 4. 4 Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
  • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa,
  • przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  • poradnictwo w doborze lektury,
  • wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły,
  • współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami i innymi bibliotekarzami.
 5. 5 Prawa i obowiązki czytelników są zawarte w regulaminie biblioteki.
 6. 6 W bibliotece szkolnej zbiory ewidencjonowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29.10.2008r. (Dz.U. z 2008r. nr 205 poz. 1283).
 7. 7 Skontrum w bibliotece szkolnej przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29.10.2008r. (Dz.U. z 2008r. nr 205 poz. 1283 § 31 pkt.2).
 8. 8 Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, rodzicami, uczniami i innymi bibliotekami.
  • Organy przedstawicielskie uczniów, rodziców, Rada Pedagogiczna mają wpływ na wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
  • Rodzic ucznia ma prawo wypożyczyć książkę, co zostaje odnotowane w karcie bibliotecznej ucznia.
  • Uczeń angażujący się w upowszechnianie czytelnictwa zostaje nagrodzony zgodnie z przyjętymi zasadami (nagroda książkowa, pochwała, dyplom).
  • Osoby uprawnione do korzystania z biblioteki szkolnej mają prawo do poradnictwa w zakresie doboru lektury.
  • Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, biblioterapeutyczne, czytelnicze zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez organizację spotkań szkoleniowych, metodycznych, autorskich i innych zgodnie z zapotrzebowaniem.[2]
 9. 1 Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania gimnazjum może zorganizować internat.
   
 10. 1 W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum może zorganizować stołówkę. Zasady pracy stołówki szkolnej zostały zawarte w regulaminie stołówki szkolnej.
 11. 2 Prowadzenie stołówki przez inny podmiot wymaga zawarcia umowy pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem szkoły. 
   
 12. 1Gimnazjum stwarza uczniom warunki pobytu zapewniając bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
 13. 2 Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych przebywają na terenie szkoły – nie opuszczają budynku szkolnego w czasie przerw między lekcjami.
 14. 3 Pracownicy obsługi i nauczyciele dyżurujący kontrolują pobyt innych osób (nie będących pracownikami lub uczniami szkoły) i postępują zgodnie z procedurami postępowania
  w sytuacjach kryzysowych.
 15. 1Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.
   
 16. 1 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 10 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Prezydent Miasta Siedlce do dnia 30 maja danego roku.
 17. 2 W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Miasto.
 18. 3 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

[1] Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 lutego 2017r.

[2]Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 lutego 2017r.

 

§5. Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

 1. 1 W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi i kuchni.
 2. 2 W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora,
  a za zgodą organu prowadzącego gimnazjum dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. 3 W szkole są dodatkowo zatrudnieni nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności: udzielana pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy
  z uczniami niepełnosprawnymi oraz prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (nauczyciel wspomagający, logopeda, rehabilitant, pedagog, psycholog, specjalista terapii pedagogicznej) oraz opiekun świetlicy.

1.3.1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. diagnozowanie środowiska ucznia,
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 4. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 8. wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 9. wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 10.  wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 11.  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 12.  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 13. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 14. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. 4 Szkoła zatrudnia także pomoc do obsługi uczniów niepełnosprawnych.
 2. 5 Zasady zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli do pracy w oddziałach integracyjnych
  i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. Zakresy zadań i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły.
   
 3. 1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. 2 Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania Karty Nauczyciela, Statutu Szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej i Regulaminu Pracy.
 5. 3 Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac zleconych przez dyrektora szkoły związanych z prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego
  i opiekuńczego.
 6. 4 Zakres zadań nauczyciela określa dyrektor szkoły. 
   
 7. 1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 8. 2 Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe, integracyjne i inne zespoły międzyprzedmiotowe.
 9. 3 Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. 
 10. 4 Organizacja, cele i zadania zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych określone
  są w planie pracy tych zespołów.
 11. 5 Organizacja, cele i zadanie zespołu wychowawczego określone są w planie tego zespołu.
 12. 6 Organizacja, cele i zadania zespołu integracyjnego określone są w Szkolnym Programie Kształcenia Integracyjnego oraz planie pracy tego zespołu.
 13. 1 Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy odpowiednie do wieku uczniów określa Rada Pedagogiczna w planie pracy szkoły.
 14. 2 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 15. 3 Wychowawca jest przewodniczącym zespołu, zwołuje w miarę potrzeb zebrania i protokołuje je.
 16. 4 Wychowawca podejmuje decyzje o udziale swego wychowanka w zawodach sportowych, imprezach szkolnych, konkursach i pracach dodatkowych – ma prawo zawiesić na czas określony udział ucznia w wymienionych formach działań.
 17. 5 W klasach integracyjnych funkcję wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi wspomagającemu.
 18. 6 Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem dotyczącym powierzenia funkcji wychowawcy wskazanemu przez nich nauczycielowi.
 19. 7 Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek rodziców ma prawo zmienić wychowawcę klasy.
 20. 8 Zadaniem nauczyciela trenera jest współpraca z wychowawcą w zakresie realizowania obowiązku nauki szkolnej przez ucznia (reprezentanta szkoły), trener wspiera uczniaw nadrobieniu zaległości w nauce.
   
 21. 1 Oceny pracy nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
   
 22. 1 W szkole ustanawia się rzecznika praw uczniowskich, zwanego dalej rzecznikiem.
 23. 2 Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada, czy wskutek działania lub zaniechania działania organów, organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
 24. 3 Rzecznika powołuje dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 25. 4 Kadencja rzecznika trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.
 26. 5 Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kolejne kadencje.
 27. 6 Cele i zadania rzecznika określone są w planie jego pracy.

 

 1. 1 Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
  Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, a w szczególności:
  1. systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
   i zasadami współczesnej dydaktyki,
  2. kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie,
  3. oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań
   w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych
   jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne,
  4. ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniaćwiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego,
  5. rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw
   i konieczność postępu społecznego,
  6. akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 
   i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,
  7. wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,
  8. gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych wycinków pracy szkoły.

            Do obowiązków nauczyciela należą ponadto:

 1. opracowanie rozkładu nauczanego przedmiotu,
 2. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względembezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,
 4. przestrzeganie zapisów statutowych,
 5. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 6. egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz
  na terenie szkoły,
 7. używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,
 8. kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 9. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 10. właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 11. dbanie o poprawność językową, własną i uczniów,
 12. stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 13. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
 14. wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,
 15. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
  i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,
 16. aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły,
 17. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
 18. wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 19. rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów,
 20. udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach
  oraz zachowaniu,
 21. wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacjimaterialnej,
 22. wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują,
 23. opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 24. przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego,
 25. sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli:
  • których zajęcia edukacyjne są hospitowane,
  • którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie

Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek:

 1. udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
 2. prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,
 3. hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,
 4. prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizyprzebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz
  w miesiącu,
 5. udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekujesprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 6. opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

            Nauczyciel ma prawo do:

 1. zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2.  wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację dydaktyczno –wychowawczego programu nauczania,
 3. wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie KN,
 4. ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to
  z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły,
 5. nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są
  w ustawie – Karta Nauczyciela,
 6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych
  w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 7. nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj:
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej szkoły. Tryb i kryteria przyznawania nagród określa rozporządzenie MEN w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze. Wysokość nagrody ustala MEN,
 • Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej szkoły. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Kurator Oświaty,
 • Nagrody Prezydenta Miasta na wniosek dyrektora szkoły. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Prezydent Miasta,
 • Nagrody Dyrektora Szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu opinii RadyPedagogicznej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród.  Nagroda dyrektora szkoły może być przyznawana w każdym terminie, a w szczególności  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły,
 • odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” , za szczególne zasługi dlaoświaty i wychowania. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadaje MEN, który w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu,
 1. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:
 • udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich zajęć edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego 
  we współczesnej szkole,
 • udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciamiedukacyjnymi,
 • dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym zajęciom edukacyjnym,
 • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 1.  oceny swojej pracy
 2. zdobywania stopni awansu zawodowego.
 3. opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy),
 4. świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego prorcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,
 5. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
 6. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy,
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskimw okresie 3 lat od ukarania,
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
 1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli sąKary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.
 2. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – karta nauczyciela,

 

W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:

 1. kierownika gospodarczego,

 2. głównego księgowego,

 3. sekretarza szkoły,

 4. specjalisty ds. archiwum,

 5. referenta ds. kadrowo – księgowych.

 

W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

 1. woźny,

 2. konserwator,

 3. sprzątaczki,

 4. intendent,

 5. kucharz,

 6. pomoc kuchenna

 7. struż.

 

Do zadań woźnego należy w szczególności:

 1. otwieranie i zamykanie budynku szkoły,

 2. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,

 3. informowanie o zaistniałych usterkach technicznych kierownika gospodarczego,

 4. czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,

 5. sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły,

 6. sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy,

 7. doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę.

 

Do zadań konserwatora należy w szczególności:

 1. czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,

 2. dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,

 3. usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu,

 4. koszenie trawy w obejściu szkoły,

 5. zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniuz kierownikiemgospodarczym.

 

Do zadań sprzątaczki należą:

 1. sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

 2. sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

 3. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,

 4. informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

 5. w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika,

 6. pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

 

Do zadań intendenta należy w szczególności:

 1. pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków,

 2. prowadzenie bieżących raportów żywienia,

 3. sporządzanie, wspólnie z kucharzem, dekadowych jadłospisów,

 4. nadzorowanie wydawania posiłków,

 5. zaopatrywanie świetlicy szkolnej w żywność i środki czystości.

 

Do zadań kucharza należy w szczególności:

 1. sporządzanie, wspólnie intendentem, dekadowych jadłospisów,

 2. przygotowywanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej,

 3. pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

 4. sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,

 5. utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej,

 6. kierowanie pracą stołówki szkolnej.

 

Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

 1. pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej,

 2. wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,

 3. pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

 4. utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej.

 

Pracownicy obsługi wymienieni w § 5 pkt.12 zobowiązani są do:

 1. przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

 2. przestrzegania regulaminu pracy,

 3. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

 4. właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

 5. utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej,

 6. dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

 1. zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

 2. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

 3. wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,

 4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

 5. nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określarozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 6. nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły,

 7. odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

 8. środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

 9. świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,

 10. korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. 2 Zadania zespołu nauczycielskiego
  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
   w szczególności:
   • korelowanie treści programowych przedmiotów i  porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli  i diagnozy osiągnięć uczniów,
   • porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
    i organizacji czasu wolnego,
   • uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową,
   • opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie
    do kształcenia specjalnego,
   • wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów,
   •  wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania,
   • wybór podręczników  lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; (więcej niż jeden podręcznik można wybrać, biorąc pod uwagę podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej).
  2. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Ramowa tematyka tych spotkań jest następująca:
   • dobór (modyfikacja) programów nauczania dla oddziału, ewaluacja poprzednio wybranych programów, korelacja treści nauczania, ustalenie harmonogramu pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólnooddziałowych, obciążenie uczniów pracą domową, organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów oddziału,
   • śródroczna ewaluacja osiągnięć uczniów, decyzje opiekuńczo-wychowawcze, ewentualne modyfikacje programowe,
   • ewaluacja rocznych osiągnięć uczniów, przyjęcie wniosków usprawniających pracę szkoły.
  3. Pracą zespołu kieruje wychowawca.

 

§6. Uczniowie szkoły

 

 1. 1 Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13 do 16 roku życia, nie później niż do 18 roku życia.
 2. 2 Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według odrębnych przepisów – Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

       2.1.   Uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
 7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),
 10. w Dniu Dziecka  do uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach,
 11. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 12. korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, ,
 13. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
 14. udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
 15. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

2.1.a. Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 2. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 3. usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych
 4. brać czynny udział w życiu gimnazjum, pracując w organizacjach uczniowskich
   uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
 5. godnie reprezentować szkołę,
 6. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 7. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 8. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 9. dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne
 10.  chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,
 11. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu,  nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
 12.  dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne,
 13.  naprawić wyrządzone przez siebie szkody ( tylko szkody niematerialne).

2. 1 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia jest określony w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

3.  1 Uczniowie za wzorową postawę, rzetelną naukę, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły lub środowiska, osiągnięcia sportowe otrzymują nagrody.

3. 2 Rodzaje nagród, warunki i zasady ich przyznawania określa Wewnątrzszkolne Ocenianie.

4. 1 Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wymienionych w punkcie 3.1. uczniowi może być udzielona kara.

4. 2 Rodzaje kar, warunki i tryb ich udzielania, tryb odwoływania się ucznia od orzeczonej kary określa Wewnętrzszkolne Ocenianie.

5. O przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze wychowawca informuje rodziców (lub opiekunów) ucznia.

 

§6a. Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

 1. Ogólne założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  1. 1 Strategia oceniania
   • Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się
    w Przedmiotowym Ocenianiu.
   • Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.
  2. 2 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   • przekazanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy, ustalenie kierunków dalszej pracy
   • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
    co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
   • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
    o postępach w tym zakresie.
   • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
   • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
   • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
    i zachowaniu ucznia oraz ospecjalnych uzdolnieniach ucznia.
   • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
   • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
    co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. 3 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
   • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
   • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  4. 4 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
  5. 5 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
   • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
   • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
    i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych dla ucznia, który za zgodą dyrektora szkołyspełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
   • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnychoraz zajęć umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
    i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
  6. 6 Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2.
  7. 7 W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia
   w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej .
  8. 8 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
    z realizowanego przez siebie programu nauczania;
   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
    z zajęć edukacyjnych.
  9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
   • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
   • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
     
 2. Zasady opracowywania wymagań edukacyjnych
  1. 1 Szkoła ma jeden spójny system oceniania.
  2. 2 Nauczyciele opracowują wymagania na poziom podstawowy i ponadpodstawowy;
  3. 3 Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. Szczegółowe wymagania znajdują się w Przedmiotowym Ocenianiu.
  4. 4 Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne oraz informuje o nich rodziców (opiekunów prawnych).
  5. 5 Nauczyciel rozpoznaje poziom postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
   i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz formułowaniu oceny.
  6. 6 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  7. 7 Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania.
  8. 8 Uczeń powinien być oceniany systematycznie; oceny są jawne zarówno dla uczniów,
   jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
  9. 9 Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
  10. 10 Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
  11. 11 Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.
  12. 12  Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną)
  13. 13 Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. Ustala się termin udostępniania informacji i dokumentacji przebiegu nauczania na każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, pod warunkiem ,że nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w godzinach przekazanych do informacji w każdym roku szkolnym.
  14. 14 Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności nauczyciela wystawiającego ocenę lub wychowawcy klasy lub dyrektora/wicedyrektora szkoły.
  15. 15 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
   ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
   na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
  16. 16 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii
   (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Istnieje możliwość:
   •  zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.
   • zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia
    w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
  17. 17 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  18. 18 Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowują zespoły nauczycielskie pod kierownictwem wychowawców. Wychowawca jest przewodniczącym zespołu nauczycielskiego. Pracę Zespołów nauczycielskich koordynują wyznaczone przez dyrektora osoby.
  19. 19 Zespoły nauczycielskie tworzą wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie i specjaliści pracujący z danym uczniem. W posiedzeniach zespołu nauczycielskiego mają prawo uczestniczyć rodzice oraz zaproszeni specjaliści wspierający rozwój ucznia spoza terenu szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania
  1. 1 Uczniowie nabywają określone wiadomości i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne.
  2. 2 Normy zaliczeń na poszczególne stopnie szkolne znajdują się w Przedmiotowym Ocenianiu.
    
 2. Sposób sprawdzania osiągnięć i postępów oraz zasady klasyfikacji i promocji.
  1. 1 Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
   • bieżące;
   • klasyfikacyjne: śródroczne i roczne,końcowe.
  2. 2 Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
  3. 3 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie od 7do 3 dni przed zakończeniem pierwszego okresu tj. przedostatni piątek stycznia.
  4. 4 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
  5. 5 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  6. 6 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  7. 7 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
  8. 8 Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
  9. 9 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
  10. 10 Poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić wynikające ze specyfiki przedmiotu
   i jego wymiaru formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze.
  11. 11 Ustala się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: pisemne, ustne
   i praktyczne. Formy pisemne:
   • praca klasowa – 1-2 godziny lekcyjne, obejmująca szerszy zakres materiału; powinna ona być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisana w terminarzu w dzienniku elektronicznym. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 prace klasowe (nie dotyczy przedmiotów artystycznych);
   • kartkówka – do 15 minut, obejmująca wiadomości z maksimum trzech ostatnich lekcji.
    W ciągu tygodnia nie może być więcej niż 5 kartkówek (nauczyciel nie jest zobowiązany do wcześniejszego zapowiadania kartkówek); w ciągu semestru przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego przedmiotu obowiązuje przynajmniej jedna praca klasowa, przy 2-3 godzinach dwie prace klasowe, przy 3– przynajmniej trzy prace klasowe, ilość kartkówek zależy od decyzji nauczyciela danego przedmiotu. Uczeń nie może być oceniany z mniej niż 4 ocen. Formy ustne: każda odpowiedź ustna powinna być motywująca dla ucznia. Oceniamy to, co uczeń umie, a nie to, czego nie wie.Formy praktyczne: prace indywidualne lub grupowe uczniów.
  12. 12 Przed każdym sprawdzianem nauczyciel ma obowiązek zorganizować lekcję powtórzeniową według następujących zasad:
   • nauczyciel podaje i utrwala zakres wymagań na poszczególne oceny;
   • stosuje aktywne metody pracy.
  13. 13 Oceny klasyfikacyjne i zaliczenia ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
  14. 14 W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
   dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspierającego.
  15. 15 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
   z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  16. 16 W przypadku nieuczestniczenia w sprawdzianie bądź klasówce, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej zobowiązany jest do zaliczenia zakresu materiału zawartego w sprawdzianie w terminie do 2 tygodni . Nauczyciel
   w uzgodnieniu z uczniem wyznacza termin zaliczenia materiału.
  17. 17 Jeżeli uczeń opuścił przynajmniej 50% zajęć z danego przedmiotu, nieprzystąpienie przez niego, do co najmniej jednej z ustalonych obowiązkowych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
  18. 18 W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia, ocenie może podlegać sam fakt przejawiania tej aktywności.
  19. 19 W okresie 2 tygodni przed klasyfikacją (semestralną i roczną) należy ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć, obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne (nie dotyczy przedmiotów w wymiarze jedna godzina lekcyjna tygodniowo).
  20. 20 Kartkówki – uczeń otrzymuje do wglądu i informuje o ocenie rodziców, a prace klasowe – nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego i udostępnia do wglądu rodzicom na terenie szkoły.
  21. 21 Dopuszczalne jest stosowanie „+” i „-” przy ocenianiu bieżącym.
  22. 22 Sprawdziany dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowywane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w IPET i opiniach wydanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.
    
 3. Zasady wystawiania ocen:
  1. 1 Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się według następującej skali:
   • stopień celujący – 6
   • stopień bardzo dobry – 5
   • stopień dobry – 4
   • stopień dostateczny – 3
   • stopień dopuszczający – 2
   • stopień niedostateczny – 1;
  2. 2 Ocena z drugiego semestru jest jednocześnie oceną roczną.
  3. 3 Nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia oceny rocznej na trzy dni przed radą klasyfikacyjną.
  4. 4 Zasady poprawiania ocen. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienialub powrotu ucznia do szkoły po okresie nieobecności. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną i zostaje wstawiona obok oceny pierwotnej[3].
  5. 5 Terminy oddawania sprawdzianów. Nauczyciel zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni sprawdzić pracę ucznia i poinformować o ocenie.
  6. 6 Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń i posiadać podręczniki.
  7. 7 Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o wymaganiach edukacyjnych na początku roku szkolnego omawiając Przedmiotowe Ocenianie na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym. Rodzice mają dostęp do wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowe szkoły.
  8. 8 O poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce uczeń jest informowany na bieżąco w formie komentarza pod pracą lub w formie ustnej. Informacja ma na celu motywowanie ucznia.
  9. 9 Szkoła realizuje zadania pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi poprzez zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne.
  10. 10 Szkoła rozwija zdolności i zainteresowania uczniów zdolnych poprzez zajęcia pozalekcyjne (prace indywidualną i koła przedmiotowe).
  11. 11 Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice informowani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego, podczas kontaktu osobistego, telefonicznego lub listownie; nie później niż dwa tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.Zapisanie w temacie lekcji formuły:” przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych” jest skutecznym sposobem informowania  obecnego na lekcji ucznia i jego rodziców”[4]. Na prośbę ucznia, nauczyciel wskazuje uczniowi warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny rocznej. Uczeń lub rodzic ma prawo odwołać się od oceny przewidywanej do dyrektora szkoły. Od przewidywanej oceny rocznej za zachowanie uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy uzasadniając prośbę o ponowne wystawienie oceny. W uzasadnionych przypadkach od rocznej oceny za zachowanie przysługuje uczniowi lub jego rodzicom prawo do odwołania się do dyrektora szkoły
   z wnioskiem o ponowne wystawieni oceny.
  12. 12 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  13. 13 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
   •  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną;
   • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   • ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
   • uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego przez komisję w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
    w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem
    i jego rodzicami.
   • przepisy ust. 5.13. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
    z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
    do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję ostateczna.
  14. 14 W przypadku wystawienia oceny niedostatecznej za I semestr nauczyciel w porozumieniu
   z wychowawcą stwarza uczniowi warunki do wyrównania szans edukacyjnych.
  15. 15 Wychowawca ustala formy pomocy dla ucznia (zajęcia wyrównawcze lub pomoc rówieśniczą).
    
 4. Zasady promowania uczniów
  1. 1 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego;
  2. 2 O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  3. 3 Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  4. 4 Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
    
 1. Zasady zdawania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych
  1. 1 Egzamin Gimnazjalny
  2. 1. 1 Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany: 1) w terminie głównym - w kwietniu; 2) w terminie dodatkowym – w czerwcu, zgodnie z komunikatemogłaszym każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. 1. 2 Egzamin gimnazjalny w klasie III przeprowadzany jest zgodnie z właściwymi przepisami.
  4. 1. 3 Uczniowie klas III przystępują do egzaminu w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  5. 1. 4 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
  6. 1. 5 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  7. 1. 6 Opinia powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
  8. 1. 7 Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny oraz dołączają podanie z prośbą o dostosowaniu warunków egzaminu.
  9. 1. 8 Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
  10. 1. 9 Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  11. 1.10 Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  12. 1.11 Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub wyższym z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
  13. 1. 12 Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Okręgowej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
  14. 1.13 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektor szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
  15. 1. 14 Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. 2 Egzamin klasyfikacyjny
 2. 2. 1 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. 2. 2 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 4. 2. 3 Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 5. 2. 4 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 6. 2. 5 Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 7. 2. 6 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego.
 8. 2. 7 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 9. 2. 8 Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 10. 2. 9 Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 11. 2. 10 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 12. 2. 11 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 13. 2. 12 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
 14. 2. 13 Protokół zawiera w szczególności:
  • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
  • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  • imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji);
 15. 2. 14 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 16. 2. 15 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 17. 2. 16 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna, ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania jest ostateczna (z zastrzeżeniem punktu 7.2.18.).
 18. 2. 17 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu semestru lub roku szkolnego.
 19. 2. 18 W przypadku stwierdzenia, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 20. 2. 19 Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 21. 2. 20 W skład komisji wchodzą:
  • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji; wychowawca klasy; wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie; pedagog lub psycholog; przedstawiciel Samorządu Szkolnego; przedstawiciel Rady Rodziców.
  • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
  • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – nauczyciel może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę, lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;
 22. 2. 21 Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 23. 2. 22 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  • wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  • zadania sprawdzające;
  • termin;
  • skład komisji;
 24. 2. 23 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 25. 2. 24 W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  • ustaloną ocenę zachowana wraz z uzasadnieniem.
  • wyniki głosowania;
  • termin posiedzenia;
  • skład komisji;
 26. 2. 25 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 27. 2. 26 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 28. 2. 27 Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

 1. 3 Egzamin poprawkowy
 2. 3. 1 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 3. 3. 2 Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. 3. 3 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. 3. 4 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 6. 3. 5 W skład komisji wchodzą:
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący; nauczyciel może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę, lub w, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuj innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 7. 3 . 6 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:   
  • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę.
  • pytania egzaminacyjnie;
  • termin egzaminu poprawkowego;
  • skład komisji;
 8. 3. 7 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. 3. 8 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. 3. 9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 11. 3. 10 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, jednakże uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Projekt edukacyjny
  1. 1 Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  2. 2 Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
    
 2. Zasady oceniania zachowania
  1. 1 Ocenę zachowania roczną i śródroczną ustala się według następującej skali:
   • wzorowe;
   • bardzo dobre;
   • dobre;
   • poprawne;
   • nieodpowiednie;
   • naganne.
  2. 2 Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
   • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i poza nim
   • przestrzeganie regulaminu szkoły i zarządzeń;
   • sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych;
   • frekwencja;
   • poszanowanie mienia szkoły;
   • udział w życiu klasy i szkoły;
   • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
   • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
   • kultura osobista;
   • kultura języka;
   • troska o zdrowie, nieuleganie nałogom;
   • okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły;
   • życzliwość i koleżeństwo wobec innych, zwłaszcza młodszych uczniów.
  3. 3 Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów z kryteriami ocen zachowania.
  4. 4 Na koniec każdego miesiąca wychowawca w porozumieniu z klasą i uwzględnieniu samooceny ucznia wystawia ocenę zachowania według ustalonych kryteriów.
  5. 5 Nagradzane są wszelkie prospołeczne zachowania, praca na rzecz innych osób, wolontariat, pomoc koleżeńska poprzez udzielanie pisemnych pochwał.
  6. 6 Nagradzana jest wszelka aktywność ucznia- włączanie się w życie klasy i szkoły, aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych
  7. 7 Treść uwag dotyczących zachowania ucznia, powinna być zbieżna z założeniami Wewnątrzszkolnego Oceniania .
  8. 8 Uwagę pozytywna lub negatywną wstawia do dziennika elektronicznego nauczyciel, który zaobserwował określone zachowanie ucznia.
  9. 9 Konsekwencje wobec uczniów przejawiających zachowania niepożądane powinny być systemowe, ukierunkowane na zmianę zachowań. Nagany otrzymuje uczeń, który pomimo podejmowanych działań wychowawczych nie zmienia swojego postępowania.
  10. 10 W przypadku czynów karalnych za swoje zachowanie uczeń automatycznie otrzymuje naganę
  11. 11 Szczegółowe kryteria oceny z zachowania:
   1. 11. 1 ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą z wykluczeniem dopuszczenia godzin nieusprawiedliwionych oraz:
    • reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach.
    • przeciwstawia się wszelkim formom wandalizmu, agresji, przemocy;
    • pracuje społecznie na rzecz innych osób ( w szkole i poza szkołą);
    • wnosi znaczący wkład w realizację projektu edukacyjnego; pełni funkcję lidera grupy uczniów, zgłasza propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów;
   2. 11. 2 ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą z wykluczeniem dopuszczenia godzin nieusprawiedliwionych oraz:
    • bierze aktywny udział w akcjach i konkursach organizowanych przez klasę, Samorząd Szkolny lub inne instytucje.
    • pracuje społecznie na rzecz klasy;
    • bardzo aktywnie realizuje zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym;
   3. 11. 3 ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:
    • dopuszcza się do 3 uwag poza wszelkimi przejawami agresji
    • zachowuje się i wypowiada kulturalnie w każdej sytuacji;
    • przestrzega zasad BHP, dba o zdrowie własne i innych;
    • każdorazowo uzupełnia nieobecności i spóźnienia na 1 godzinie wychowawczej,
    • po powrocie do szkoły (dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu i dopuszcza się do 3 spóźnień w miesiącu);
    • dba o estetyczny wygląd – ma odpowiedni do sytuacji ubiór (nie nosi ubrań
    • z wulgarnymi napisami i rysunkami, nie nosi ekstrawaganckich fryzur), w czasie uroczystości i świąt szkolnych nosi strój galowy;
    • zmienia obuwie;
    • wypełnia zarządzenia dyrekcji, wychowawcy i nauczycieli, stosuje się do zasad obowiązujących w szkole,
    • aktywnie i terminowo realizuje przydzielone zadania w projekcie edukacyjnym;
   4. 11. 4 ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
    • do 6 uwag dotyczących: braku zmiany obuwia, nieodpowiedniego zachowania na lekcji - poza wszelkimi przejawami agresji.
    • jaskrawo pomalowane włosy i paznokcie, rażący makijaż;
    • ma do 7 spóźnień (nieusprawiedliwione - do 15 minut) w miesiącu;
    • ma do 7 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Jeżeli wychowawca stwierdza zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych ma prawo podwyższyć ocenę zachowania;
    • realizuje przydzielone zadania w projekcie edukacyjnym zgodnie z harmonogramem;
   5. 11. 5 ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:
    • jest arogancki i wulgarny wobec innych.
    • pali papierosy;
    • przejawia zachowania agresywne;
    • powyżej 6 uwag dotyczących zachowania na lekcji;
    • ma powyżej 7 spóźnień (nieusprawiedliwione - do 15 minut) w miesiącu;
    • ma powyżej 7 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu;
    • nie zrealizował projektu;
   6. 11. 6 ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
    • świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych.
    • jest sprawcą przemocy;
    • rozpowszechnia lub zażywa środki odurzające ( alkohol, narkotyki);
    • uczestniczy w działaniach zorganizowanych grup przestępczych;
   7. 11. 7 W przypadku, gdy w ciągu semestru uczeń uzyska jedną ocenę naganną (za miesiąc) nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra na koniec danego semestru (wychowawca wystawiając ocenę uwzględnia wszystkie okoliczności).
   8. 11. 8 Wychowawca ma prawo wspólnie z klasą opracować dodatkowe- szczegółowe kryteria (zgodne z ogólnie przyjętymi).
   9. 11. 9 Uczeń, który pali papierosy, spożywa alkohol lub inne środki psychoaktywne, uzyskuje ocenę naganną.
 3. System nagród i kar
  1. 1 Kryteria oceny z zachowania dotyczą oceny za dany miesiąc – ocena semestralna wynika
   z ocen cząstkowych.
  2. 2 Przy ustalaniu oceny zachowania u ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy uwzględnić wpływ zdiagnozowanych trudności i zaburzeń.
  3. 3 W szkole stosuje się następujące nagrody z wpisaniem do dziennika Librus:
   • pochwała w dzienniku Librus
   • wyróżnienie (pochwała) wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy;
   • wyróżnienie (pochwała) wobec klasy udzielona przez dyrektora szkoły;
   • wyróżnienie (pochwała) wobec całej społeczności szkolnej udzielona przez dyrektora szkoły;
   • nagroda w formie dyplomu lub listu pochwalnego;
   • nagroda w formie medalu lub statuetki.
  4. 4 W szkole stosuje się następujące kary z wpisaniem do dziennika Librus:
   • upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela lub wychowawcę;
   • upomnienie wobec klasy przez wychowawcę klasy;
   • nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy;
   • nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy z ograniczeniem na pewien czas korzystania przez ucznia z imprez klasowych i szkolnych (w szczególności
    z wycieczek, biwaków, dyskotek);
   • nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaranie;
   • nagana udzielona przez wychowawcę w obecności dyrektora szkoły;
   • nagana ustna i pisemna udzielona przez dyrektora szkoły;
  5. 5 Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły otrzymuje naganną ocenę z zachowania
   w danym miesiącu.
  6. 6 Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy dotyczącą zachowań agresywnych, przemocy, automatycznie otrzymuje naganną ocenę z zachowania w danym miesiącu.
  7. 7 Wychowawcy zgłaszają do pedagoga nazwiska osób, które otrzymały pisemne pochwały.
  8. 8 Wychowawcy zgłaszają do pedagoga nazwiska osób, wobec których zastosowano sankcje wynikające z Wewnątrzszkolnego Oceniania (pisemne nagany).
  9. 9 Przed dyskotekami szkolnymi wychowawca może zakwestionować, (jeśli istnieją do tego przesłanki) obecność ucznia na dyskotece (nazwiska zgłaszane są do pedagoga).
  10. 10 Uczeń z oceną zachowania niższą niż poprawna ( za miesiąc poprzedzający) nie uczestniczy w dyskotece szkolnej.
  11. 11 Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję
   do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  12. 12 Jeżeli ocena zachowania została ustalona przez wychowawcę, z zachowaniem przyjętego
   w szkole trybu postępowania, to jest ona ostateczna.
  13. 13 Na dwa tygodnie przed klasyfikacją wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej o przewidywanej ocenie zachowania.
  14. 14 Uczeń, który na I semestr otrzymał ocenę zachowania niższą niż dobra nie może otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej zachowania.
  15. 15 Uczniowie, którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych lub innych konkursach,
   a nie przestrzegają Regulaminu Szkolnegona wniosek wychowawcy mogą być zawieszeni na czas określony w reprezentowaniu szkoły.
    
 4. Strój szkolny
  1. 1 W szkole obowiązuje następujący strój szkolny:
   • Strój galowy stanowi biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie oraz koszula i ciemne spodnie dla chłopców
   • Strój sportowy stanowi koszulka i spodenki lub spodnie dresowe oraz buty sportowe
  2. 2 Uczeń dba o estetyczny wygląd, jest czysty, ma odpowiedni do sytuacji strój, nie nosi ubrań z wulgarnymi i niestosownymi napisami lub rysunkami.
  3. 3 Dyrektor zaleca nieprzynoszenie do szkoły telefonów, sprzętu odtwarzająco – rejestrującego - szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wyżej wymieniony sprzęt przynoszony przez uczniów.
  4. 4 W czasie zajęć szkolnych wszystkie rejestratory dźwięku i obrazu musza być wyłączone - nagrywanie, fotografowanie odbywa się tylko za zgodą zainteresowanych osób.
    
 5. Zasady usprawiedliwiania nieobecności
  1. 1 Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.
  2. 2 Usprawiedliwienia przyjmuje wychowawca osobiście od rodzica, w formie pisemnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w systemie „Librus”
  3. 3 O dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka rodzice powinni powiadomić wychowawcę jak najszybciej, nie czekając na powrót dziecka do szkoły.
  4. 4 Zwolnienie ucznia ze szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemny lub telefoniczny wniosek rodzica, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie lekcji – za zgoda rodzica.

 

 1. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów)
  1. 1 Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, które udostępnione są:
   • w bibliotece szkolnej;
   • na stronie internetowej szkoły;
   • u nauczyciela przedmiotu.
  2. 2 O kryteriach oceny zachowania informuje rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca w czasie spotkań na początku roku szkolnego;
  3. 3 Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie w czasie:   
   • indywidualnych konsultacji;
   • spotkań semestralnych,
   • dziennika internetowego „Librus”.
  4. 4 Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną semestralną lub roczną wychowawca skutecznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania.
  5. 5 Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację na temat osiągnięć i postępów swojego dziecka w godzinach pracy szkoły. Ogólne terminy spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) są zapisane w terminarzu szkolnym.
  6. 6 Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od nagany pisemnej nałożonej na ucznia, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z procedurą lub obowiązującymi przepisami w terminie do siedmiu dni od skutecznego powiadomienia o karze:
   • do dyrektora szkoły – od kary nagany wychowawcy;
   • do dyrektora szkoły – od nagany dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie nagany.
  7. 7 Tryb składania skarg na naruszanie praw ucznia: w przypadku, gdy łamane są prawa ucznia, ma on prawo zgłosić ten fakt ustnie bądź pisemnie wychowawcy klasy, pedagogom szkolnym, psychologowi szkolnemu, rzecznikowi praw ucznia, dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi, do którego ma zaufanie.

 

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. 1 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. 2 Szkoła posiada tablicę z określeniem jej nazwy i adresu.
 3. 3 Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny, którego używa i prezentuje na zewnątrz.
 4. 4 Szkoła może posiadać własne godło.
   
 5. 1 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. 2 Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.
   
 7. 1 We wszystkich sprawach szkoły nie ujętych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach decydują organy Szkoły w ramach swoich kompetencji.
 8. 2 Dopuszcza się zmiany w niniejszym Statucie w trybie jego uchwalenia.

 

Tekst jednolity Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 1 września 2015 r. uchwałą nr 2/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015r.

 

Zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 9 lutego 2017r.

 


[1] Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 lutego 2017r.

[2]Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 lutego 2017r.

[3] Zmiana wprowadzona uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016r.

[4]Zmiana wprowadzona uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016r.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć